Dostępność KPP w Ciechanowie

Zakres działalności KPP w Ciechanowie

Data publikacji 08.09.2023

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do zadań Policji należy m.in.:

1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia,

2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,

3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym,

4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,

5) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,

6) współdziałanie z policjami innych państw.

Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie jest przełożonym policjantów na terenie miasta i powiatu ciechanowskiego. Zadania swoje wykonuje wraz z I Zastępcą. Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie podlegją cztery Posterunki Policji.

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie znajduje się na ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie. Mają do niego dostęp osoby z niepełnosprawnościami. 

Powrót na górę strony