Ruch Drogowy

OPINIOWANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU

Data publikacji 23.04.2019

 

 

 

I. OPINIOWANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA INWESTYCJI.

  1. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu opiniuje projekty organizacji ruchu dotyczące dróg krajowych i wojewódzkich znajdujące się na terenie niżej wymienionych 28 powiatów:

białobrzeski

łosicki

przasnyski

sokołowski

ciechanowski

makowski

przysuski

szydłowiecki

garwoliński

mławski

pułtuski

węgrowski

gostyniński

ostrołęcki

radomski

wyszkowski

grójecki

ostrowski

siedlecki

zwoleński

kozienicki

płocki

sierpecki

żuromiński

lipski

płoński

sochaczewski

żyrardowski

 

2. Komendant Powiatowy Policji opiniuje projekty organizacji ruchu obejmujące drogi powiatowe.

II. PODSTAWY PRAWNE OPINIOWANIA PROJEKTÓW PRZEZ POLICJĘ.

  1. Wymóg opiniowania projektów organizacji ruchu reguluje §7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784.), w myśl którego do projektu organizacji ruchu przedstawionego do zatwierdzenia do właściwego organu zarządzającemu ruchem powinna być dołączona opinia Policji.

  2. Zgodnie z § 7 ust. 3 opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne oraz w przypadku projektu uproszczonego, o którym mowa w §5 ust. 2 ww. rozporządzenia, projektu organizacji ruchu na drodze wewnętrznej.

III. SPOSOBY DOSTARCZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO OPINIOWANIA.

  1. Projekty przedkładane do zaopiniowania przez Komendanta Powiatowego Policji w Białobrzegach można przesyłać na niżej wskazany adres korespondencyjny lub składać osobiście w sekretariacie  w godz. 7.30-15.30.

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BIAŁOBRZEGACH

26-800 BIAŁOBRZEGI UL. ŻEROMSKIEGO 23

 

  1. Zaleca się przesyłanie dokumentacji w formie plików PDF na niżej wskazany adres poczty elektronicznej:

 

RA RD KPP Białobrzegi/mazowieckie KMP-KPP

      IV. WYMOGI FORMALNE DOTYCZĄCE PRZESYŁANEJ (PRZEKAZYWANEJ) DOKUMENTACJI.

Wraz z wnioskiem (pismem przewodnim) o wydanie opinii należy przedłożyć egzemplarze projektów z zastrzeżeniem, iż jeden z nich może pozostać do dalszego wykorzystania przez WRD KPP Białobrzegi.

V.   KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące adres e-mail: iod.kwp@mazowiecka.policja.gov.pl. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wniosek o wydanie opinii do projektu organizacji ruchu na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane oraz dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym.


 

CHROŃ ŻYCIE NA MAZOWIECKICH DROGACH” „BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH TO NASZ WSPÓLNA SPRAWA”

 
 
Powrót na górę strony