Pytania- egzamin ze służby przygotowawczej KSC

Data publikacji 01.08.2022

1. Kiedy można  prowadzić postępowanie sprawdzające wobec osoby, której odmówiono wydanie poświadczenia bezpieczeństwa?

2.  Ważność poświadczenia bezpieczeństwa wydane w wyniku przeprowadzenia postępowania sprawdzającego.

3. Kto nadaje klauzulę tajności dokumentu?

4. Co stanowi rękojmią zachowania tajemnicy w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych?

5. Kiedy i komu mogą być udostępniane Informacje niejawne?

6.  Kto jest stroną postępowania administracyjnego ?

7. Kiedy jest skuteczne doręczenie pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu kpa.?

8. Datą wszczęcia postępowania w związku z wniesieniem podania strony jest.

9. W jakiej formie mogą być wnoszone podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wg. kpa?

10. Jeżeli podanie, zawierające adres osoby wnoszącej pismo, nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa to co należy zrobić?

11.Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie – co należy zrobić?

12. Zgodnie z kpa, dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w zakresie ich działania  - co potwierdzają?

13. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję administracyjną, jest nią związany – od kiedy?

14. Niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania stwierdza w toku postępowania administracyjnego.

15.  Nie wznawia się postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzja ostateczną – kiedy ?

16. Korpus służby cywilnej tworzą pracownicy zatrudnieni-  na jakiej podstawie?

17. Jaki organem jest Szef Służby Cywilnej?

18. Kto może ubiegać się o mianowanie w służbie cywilnej?

19 Kiedy może nastąpić przeniesienie członka korpusu służby cywilnej ?

20. Dyrektor generalny urzędu obligatoryjnie rozwiąże z urzędnikiem służby cywilnej stosunek pracy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia  - w jakich przypadkach?

21. Utrata przez członka korpusu służby cywilnej nieposzlakowanej opinii jest podstawą  - do czego?

22. Kto rozwiązuje stosunek pracy członka korpusu służby cywilnej?

23. Rozwój kompetencji zawodowych jest…?

24. Co może a czego nie pracownik służby cywilnej ?

25.  Czy członek korpusu służby cywilnej wykonuje pracę poza normalnymi godzinami pracy ?

26.  Członek korpusu służby cywilnej przy wykonywaniu zadań kieruje się – czym?

27. Zasada jawności i przejrzystości korpusu służby cywilnej – w czym się wyraża?

28. Zasadą etyki korpusu służby cywilnej jest.

29. Przestrzeganie zasady neutralności politycznej.

30.  Zasada bezinteresowności członka korpusu służby cywilnej – w czym się wyraża?

31.  Zasada rzetelności w służbie cywilnej.

32.  Zasady etyki służby cywilnej  - co reguluje?

33.  Monitorowanie przestrzegania zasad w służbie cywilnej należy do kompetencji - kogo?

34.Czy można zatrudnić członka korpusu służby cywilnej na okres próbny (do trzech miesięcy) ?

35. W jakich przepisach jest określona  kwota bazowa będąca podstawą do ustalenia wynagrodzenia  zasadniczego członków korpusu służby.

36.Czy członek korpusu służby cywilnej może podjąć dodatkowe zatrudnienie ?

37.W jakich przypadkach dyrektor generalny urzędu może zawiesić członka korpusu służby cywilnej w pełnieniu obowiązków ?

38.Czy w urzędzie może powstać stosunek podległości służbowej między małżonkami oraz osobami pozostającymi w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli ?

39.Kto powołuje Rzecznika dyscyplinarnego urzędu ? 

40. Jaką karę  może udzielić dyrektor generalny urzędu za mniejszej wagi naruszenia obowiązków członka korpusu służby cywilnej ?

41. Obowiązkiem administratora danych osobowych w zakresie prowadzonego zbioru danych jest?

42. Danymi osobowymi są?

43.  Kto ma prawo do ochrony danych osobowych?

44. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, kiedy?

45. Przetwarzania danych ujawniających przynależność wyznaniową – czy jest możliwe i kiedy?

46.  Informacją publiczną jest?

47.  Obowiązek udostępniania informacji publicznej ciąży na kim?

48. Czy prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu?

49. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek na następuje kiedy i w jakiej formie?

50. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje – kiedy i jakiej formie ?

Powrót na górę strony