Informacje o wydziale

Informacje o wydziale

Data publikacji 18.04.2023

Wydział Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu został utworzony 1 stycznia 1999 r. Powstał w związku z przekształceniami w strukturach polskiej Policji, które z kolei były następstwem przeprowadzenia w kraju nowego podziału administracyjnego. Reforma administracyjna wprowadziła 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego (na gminy, powiaty i województwa), w związku z czym zlikwidowane zostało 49 dotychczasowych województw, a na ich miejsce zostało powołanych 16 nowych, większych województw, w tym mazowieckie. W ten sposób powstał garnizon mazowiecki, nad którym nadzór sprawuje radomska Komenda. Wydział Ruchu Drogowego objął swoim nadzorem działanie 28 komórek ruchu drogowego Komend Miejskich i Powiatowych Policji garnizonu.

Aktualnie 20 policjantów i 6 pracowników cywilnych Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, którego p.o. naczelnika jest podinsp. Sylwester Kacprzak, czuwa nad bezpieczeństwem największego obszaru w kraju liczącego ponad 1 milion 750 tysięcy mieszkańców (dane GUS), wspierając 517 policjantów (stan zatrudnienia na dzień 1 kwietnia 2023r.) z 28 Komend powiatowych i miejskich Policji.


Przez teren działania garnizonu mazowieckiego przebiega odcinek autostrady A2 o długości 17,86 km oraz autostrady A1 o długości ok. 3,2 km. Na wymienionym obszarze znajdują się także 23 drogi krajowe o łącznej dł. ok. 1737,588 km, 85 dróg wojewódzkich o łącznej długości ok. 2073,548 km Sieć dróg powiatowych wynosi łącznie 11859,961 km, a dróg gminnych łącznie około 15800 km.Zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu jest najważniejszym zadaniem administracji publicznej na każdym poziomie organizacji Państwa. Istotną rolę w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego ma do wypełnienia Policja, która korzystając
z rozbudowanej sieci jednostek, znaczących zasobów ludzkich i nowoczesnych środków technicznych realizuje zadania w każdym środowisku lokalnym. Priorytetem w naszym działaniu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym (BRD). Wskazanie znaczącej wagi problemów z obszaru BRD w strukturze zadań policyjnych wynika nie tylko
z programów rządowych i zatrważających statystyk, ale także z analizy badań społecznych wskazujących zagrożenia na drodze jako główną obawę mieszkańców Mazowsza. Przeciwdziałanie tragediom na drodze, a przez to realizacja oczekiwań społecznych stawianych Państwu w obszarze bezpieczeństwa jest naszym obowiązkiem i ważnym elementem codziennie realizowanej misji Policji.


Ruch drogowy jest domeną wysokiego ryzyka. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym zależy od wielu czynników, wśród których najistotniejszymi są:

  •  rozwaga i poczucie odpowiedzialności kierowców,
  • wychowanie komunikacyjne społeczeństwa, a przede wszystkim dzieci i młodzieży;
  • stan unormowań prawnych oraz skuteczność ich egzekwowania,
  • stopień dostosowania organizacji ruchu drogowego i infrastruktury komunikacyjnej do aktualnego stadium rozwoju procesów transportowych,
  • konstrukcja pojazdów i ich stan techniczny,
  • profesjonalizm organizatorów ruchu drogowego.

Pokazuje to, jak wiele czynników, ma wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.


Jednym z ustawowych zadań Policji jest inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.


W celu jak najskuteczniejszej realizacji ustawowych zadań, jak również potrzeb społeczeństwa Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu tworzą następujące komórki: Zespół ds. Organizacji Służby podzielony na Nadzór i wzmożone działania na drogach, Inżynierię Ruchu Drogowego, SEWIK, Ewidencję kierowców naruszających przepisy RD/punkty/ KSIP, Pomoc prawną z zakresu przepisów ruchu drogowego połączoną z obsługą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz skrzynki "STOP AGRESJI DROGOWEJ", a także Zespół ds. Profilaktyki Społecznej. Koordynacja, kontrola i nadzór nad służbą należą do obowiązków policjantów Zespołu ds. Organizacji Służby. To tu powstają plany zabezpieczeń imprez i służb specjalnych oraz prowadzona jest współpraca z innymi podmiotami. Inicjowane są i koordynowane wspólne działania z Wydziałami Ruchu Drogowego komend miejskich i powiatowych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Wojewódzkiego Policji
zs. w Radomiu.

Do obowiązków policjantów należy między innymi opiniowanie projektów organizacji ruchu oraz wprowadzonych rozwiązań w tym zakresie, a także kontrola wykonywanych robót drogowych. Zajmują się również przejawami agresji na drogach, zgłaszanymi przez obywateli drogą elektroniczną na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”. W celu prawidłowej dyslokacji służby i reagowania w miejscach najbardziej zagrożonych wypadkami drogowymi analizowany jest stan bezpieczeństwa na drogach garnizonu mazowieckiego. Prowadzona jest również ewidencja kierowców popełniających wykroczenia i administrowanie sprzętem wykorzystywanym
w codziennej służbie.


W ostatnich latach na drogach garnizonu mazowieckiego odnotowuje się coraz mniej śmiertelnych wypadków drogowych. Bardzo duży nacisk kładziony jest na profilaktykę
w tym zakresie. Policjanci Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej mają za zadanie inicjowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej oraz współpracę w tym zakresie ze wszystkimi podmiotami, które stawiają sobie za cel ograniczenie liczby wypadków drogowych. Powszechne są zajęcia z dziećmi w szkołach i przedszkolach, seniorami, etc. Uczestniczą na piknikach rodzinnych i imprezach propagujących bezpieczne zachowania na drogach. Równolegle działania edukacyjno-prewencyjne prowadzone są na stronach internetowych i portalach społecznościowych m.in. Facebook pn. Mazowiecka Drogówka, Twitter, You Tube.


Wydział Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu od szeregu lat stale modernizuje tabor motoryzacyjny oraz sprzęt kontrolno-pomiarowy, służący policjantom do coraz skuteczniejszego pełnienia służby. „Drogówka” stanowi niezwykle ważny element pracy całej Policji na rzecz poprawy szeroko pojętego bezpieczeństwa, co z pewnością
w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu zaufania społeczeństwa do całej Policji.

 

Powrót na górę strony