Zakres zadań wydziału

Zakres zadań Wydziału Postępowań Administracyjnych

Data publikacji 21.04.2023

Do zadań Wydziału Postępowań Administracyjnych należy w szczególności:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz dokonywanie czynności materialno– technicznych w sprawach:

  • pozwoleń na broń dla osób fizycznych i dla podmiotów,
  • kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, licencji detektywa,
  • licencji detektywa,

2) organizowanie i prowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na broń oraz o dopuszczenie do posiadania broni,

3) uzgadnianie planów ochrony obszarów, obiektów, urządzeń i transportów podlegających obowiązkowej ochronie,

4) opiniowanie wniosków o udzielenie, zmianę lub cofnięcie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz działalności w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

5) uzgadnianie opracowywanych przez przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu specjalnego planów postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska,

6) wykonywanie, z upoważnienia Komendanta Głównego Policji, kontroli specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o ochronie osób i mienia,

7) wykonywanie kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

8) prowadzenie depozytu broni i amunicji posiadanej na podstawie pozwolenia na broń oraz ustalenie należności z tytułu przechowywania broni i amunicji w depozycie Policji,

9) prowadzenie rejestru lekarzy i psychologów upoważnionych do wykonywania badań osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na broń oraz posiadających takie pozwolenie,

10) opiniowanie cudzoziemców ubiegających się o legalizację pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

11) poświadczanie zgód przewozowych oraz uprzednich zgód przewozowych,

12) wydawanie Europejskiej Karty Broni Palnej i zgód na wywóz broni i amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Powrót na górę strony