Historia Wydziału

Historia Wydziału

Data publikacji 11.04.2023

Powstanie Wydziału Konwojowego KWP zs. w Radomiu

Wydział Konwojowy KWP zs. w Radomiu został utworzony 1 sierpnia 2006 roku, na podstawie Rozkazu Organizacyjnego nr 6/2006 Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu z dnia 18 lipca 2006 roku, w oparciu o Koncepcję Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, zatwierdzoną przez Komendanta Głównego Policji. Przedmiotowa koncepcja zakładała przeniesienie komórek konwojowych ze struktur komend miejskich i powiatowych Policji do jednostek szczebla wojewódzkiego. Celem tej zmiany była poprawa jakości wykonywanych konwojów, a także zapewnienie szybszego reagowania w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczestników konwojów. Zmiana strukturalna miała także usprawnić organizację konwojów oraz w jasny sposób określić zakres obowiązków i odpowiedzialności za realizację głównych zadań Wydziału.

W początkowej fazie w skład struktury wydziału wchodził Referat i Zespół do Spraw Organizacji Służby usytuowane w Radomiu. Pierwszym Naczelnikiem Wydziału był mł. insp. Piotr Sieczkowski, który go tworzył, przy czym struktura etatowa nie przewidywała etatu zastępcy naczelnika. Na przestrzeni 2006 i 2007 roku  doszło do utworzenia komórek zamiejscowych Wydziału, które miały swoje siedziby w: Grójcu (Zespół), Żyrardowie (Zespół), Płocku (Referat II), Ostrołęce (Referat III) i Siedlcach (Referat IV). Od 2007 roku funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Konwojowego pełnił podinsp. Ryszard Rozborski, który współtworzył Wydział Konwojowy będąc w nim najpierw ekspertem. W lipcu 2007 roku w ramach zmian struktury organizacyjno – etatowej, nastąpiła likwidacja Zespołu w Żyrardowie. Zgodnie z przyjętą strukturą etatową wg stanu na dzień 1 stycznia 2008 roku Wydział Konwojowy KWP zs. w Radomiu liczył 133 etaty policyjne i 2 etaty cywilne.

Od dnia 04.01.2010 roku doszło do kolejnej zmiany struktury gdzie Poczta Specjalna funkcjonująca w Wydziale Łączności i Informatyki KWP zs. w Radomiu została ,,przeniesiona” do Wydziału Konwojowego KWP. Nadrzędnym celem przedmiotowego przedsięwzięcia było przesunięcie etatów policyjnych ze stanu Wydziału Łączności i Informatyki KWP zs. w Radomiu do pionu prewencji, z jednoczesnym zapewnieniem sprawnej i efektywnej realizacji zadań poczty specjalnej. W ramach kolejnych zmian zadania spedycyjne wróciły do Wydziału Łączności i Informatyki a zadania kurierskie pozostały w Wydziale Konwojowym. Z biegiem czasu Wydział Konwojowy się rozrastał, zmieniali się również jego Naczelnicy: w marcu 2012 roku stanowisko to objął – insp. Szymon Herman, a w lipcu 2014 roku – podinsp. Monika Sokołowska.

Na podstawie Rozkazu organizacyjnego Nr 2/17 Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian organizacyjno-etatowych oraz Regulaminu KWP zs. w Radomiu z dnia 13 lutego 2017 r. (…), od dnia 15 lutego 2017 roku, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia zlokalizowanych przy KMP w Radomiu i Płocku służbę rozpoczęli pełnić policjanci Wydziału Konwojowego, odpowiednio w Sekcji II w Radomiu oraz Referacie Ochronnym w Płocku. W późniejszym etapie również PdOZ usytuowany w KMP w Siedlcach został ,,włączony” w struktury Wydziału Konwojowego, gdzie do jego obsługi powstał Referat Ochronny w Siedlcach.

Od 1 sierpnia 2019 roku Naczelnikiem Wydziału Konwojowego jest nadkom. Beata Krakowiak, a od 3 kwietnia 2020 roku Zastępcą Naczelnika Wydziału Konwojowego jest nadkom. Grzegorz Tomanek.

W 2022 roku w związku ze zwiększeniem liczby osadzonych w jednostkach penitencjarnych usytuowanych na terenie garnizonu mazowieckiego i związanym z tym wzrostem zadań konwojowych, dzięki przychylności Kierownictwa KWP zs. w Radomiu stan etatowy Wydziału Konwojowego został zwiększony o 10 etatów policyjnych.

W chwili obecnej w strukturach Wydziału Konwojowego jest 178 etatów policyjnych oraz 7 etatów pracowników cywilnych, które tworzą Sekcje I i II w Radomiu, Sekcje w: Płocku, Siedlcach i Ostrołęce oraz Referaty Ochronne w Płocku i Siedlcach.

Wydział Konwojowy jest komórką organizacyjną w służbie prewencyjnej, odpowiedzialną za działalność wykonawczą, nadzorczą, organizacyjną, analityczną i planistyczną. 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony