Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego - Kwalifikowany pracownik ochrony - Policja Mazowiecka

Kwalifikowany pracownik ochrony

Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego

Data publikacji 04.08.2016

Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się osobę, która:

1)     posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2)     ukończyła 18 lat;

3)     ma pełną zdolność do czynności prawnych;

4)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

5)     posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji,

6)     posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pracy stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań, o którym mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917,1000,1076,1608 i 1629).

7)     posiada wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267).

 

Ubiegający się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego składa:

 

1)     wniosek zgodny z wzorem określonym Rozporządzeniem MSW z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1628)

Wzór wniosku

2)     dokument potwierdzający wykształcenie,

3)     orzeczenie lekarskie,

4)     złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczenia o:

a)     posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b)     niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa.

Wzór oświadczenia

Za wydanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 złotych.

Opłaty należy dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Radomiu lub przelewem na podany niżej numer rachunku bankowego:

BANK PKO SA II O/RADOM  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Dowód potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3 składa się jako dokumenty oryginalne lub odpisy potwierdzone przez notariusza, ewentualnie będącego pełnomocnikiem wnioskodawcy adwokata lub radcę prawnego.

Wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów można składać w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji         (ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom, Wydział Postępowań Administracyjnych, sekretariat wydziału – p. 631) w poniedziałki w godzinach 10-17, oraz w środy i piątki od 8.00 do 15.00, lub przesyłać pocztą.

Wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego nie składa się w komendach powiatowych/ miejskich Policji.

Powrót na górę strony