Struktura Wydziału

Struktura Wydziału i Zadania

Data publikacji 14.01.2021

Strukturę organizacyjną Laboratorium Kryminalistycznego KWP z siedzibą w Radomiu stanowią:

 1. Naczelnik Laboratorium mł. insp. Aneta Najman
 2. Zastępca Naczelnika Laboratorium podinsp. dr Artur Bac
 3. Sekcja Badań Dokumentów i Badań Informatycznych:
 • Kierownik Sekcji podinsp. Piotr Chełstowski, tel. 47 701 38 34
  • Pracownia Badań Informatycznych
  • Pracownia Badań Klasycznych i Technicznych Dokumentów
  • Pracownia Badań Cyfrowych Nośników Danych
 1. Sekcja Badań Wypadków Drogowych Mechanoskopii i Broni:
 • Kierownik Sekcji podinsp. dr Paweł Lewandowski, tel. 47 701 38 05
  • Pracownia Badań Mechanoskopijnych
  • Pracownia Badania Broni i Balistyki
  • Pracownia Badań Wypadków Drogowych
 1. Sekcja Daktyloskopii i Traseologii:
 • Kierownik Sekcji  podinsp. Marek Maj, tel. 47 701 38 46
  • Pracownia Identyfikacji i Wizualizacji Śladów
  • Pracownia Badań Traseologicznych
  • Wojewódzka Registratura Daktyloskopijna
 1. Sekcja Chemii:
 • p.o. Kierownika Sekcji kom. Mariusz Masiewicz, tel. 47 701 38 41
  • Pracownia Badań Chemicznych 

    7. Nieetatowy Zespół ds. Jakości, Organizacji i Nadzoru:

 • Zespół ds. Jakości, tel. 47 701 38 28
 • Zespół ds. Nadzoru nad Technikami Kryminalistyki, tel. 47 701 38 06
 • Sekretariat, tel. 47 701 38 00
 • Kancelaria, tel. 47 701 38 03

 

Laboratorium Kryminalistyczne KWP z s. w Radomiu swoim zasięgiem obejmuje 28 jednostek garnizonu mazowieckiego.

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu zwane dalej "Laboratorium" odpowiedzialne jest za organizację i funkcjonowanie efektywnych działań do których należy:

1.      Udział w oględzinach miejsc najpoważniejszych przestępstw na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta;

2.       Wykonywanie badań i ekspertyz kryminalistycznych z posiadanych specjalności
w sprawach karnych dla jednostek organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta i komórek organizacyjnych Komendy, organów prokuratury i wymiaru sprawiedliwości, a także badań służących zapobieganiu przestępstwom lub innym szkodliwym zjawiskom;

3.       Koordynowanie i nadzorowanie używania i utrzymania psów specjalnych będących
w dyspozycji Laboratorium Kryminalistycznego;

4.      Prowadzenie podzbioru oryginału kart  daktyloskopijnych  - wojewódzkiej registratury daktyloskopijnej (WRD )w którym gromadzi się drugie komplety oryginałów kart daktyloskopijnych, sporządzone metodą tuszową przez jednostki organizacyjne Policji w celach wykrywczych oraz identyfikacyjnych;

5.      Koordynowanie i nadzorowanie pracy techników kryminalistyki jednostek organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta.

6.      Realizacja lokalnego doskonalenia zawodowego z zakresu kryminalistyki dla techników kryminalistyki, aplikantów prokuratury oraz innych policjantów.

7.      Współpraca z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji i z laboratoriami kryminalistycznymi innych komend wojewódzkich Policji

8.      Wykonawstwo wniosków o selekcję, sprawdzenie i rejestrację w systemie AFIS

9.      Obsługa AFIS w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań.

10.    Szkolenie selekcjonerów systemu AFIS oraz kandydatów na ekspertów kryminalistyki.

11.    Doskonalenie stosowanych i wdrażanie nowych metod badawczych.

12.   Doskonalenie systemu zarządzania  wg. PN-EN-ISO/IEC 17025:2018-02

Obowiązkiem Laboratorium jest wykonywanie badań w taki sposób, ażeby były spełnione wymagania stawiane przez zleceniodawców. Laboratorium jest bezstronne i wolne od jakichkolwiek handlowych, finansowych i innych nacisków, które mogłyby mieć wpływ na wydawane opinie.

 

 

Powrót na górę strony