Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kryminalistyka i zmieniająca się rzeczywistość miejsc przestępstw”

Data publikacji 16.03.2022

W dniach 12 i 13 marca 2022 roku odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, na temat „Kryminalistyka i zmieniająca się rzeczywistość miejsc przestępstw” zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Akademię Handlową Nauk Stosowanych w Radomiu. Oprócz studentów AHNS w Radomiu, uczestnikami konferencji była również społeczność akademicka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, technicy kryminalistyki z różnych garnizonów w Polsce oraz osoby zainteresowane poruszaną problematyką spoza wymienionych środowisk.

Celem tegorocznej konferencji była kontynuacja wymiany poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych wobec obecnych uwarunkowań badania zjawiska przestępczości oraz wykrywania przestępstw. Podjęta podczas konferencji dyskusja w pełni potwierdziła potrzebę korzystania z wiedzy i doświadczenia wielu dziedzin nauki, sztuki oraz rzemiosła przez współczesną kryminalistykę i kryminologię. W dyskusji prowadzący nadali charakter ogólnopolskiego dialogu w celu prezentacji dorobku wybitnych specjalistów w dziedzinie zapewnienia społeczeństwu bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania szerzeniu się zjawiska przestępczości.

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom w zakresie wykrywania, dowodzenia, zapobiegania i zwalczania coraz to nowszych rodzajów przestępstw, podczas konferencji poruszono tematy odnoszące się do wyzwań i zagrożeń otaczającej nas rzeczywistości, możliwości badawczych i diagnostycznych oraz metod i technik badawczych wykorzystywanych w kryminalistyce. Prelegentami byli naukowcy i  jednocześnie praktycy w danej dziedzinie, często doświadczeni biegli sądowi.

Konferencję otworzyli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z s. w Radomiu mł. insp. Piotr Janik oraz prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski - Dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych AHSH w Radomiu. Moderatorem spotkania była Naczelniczka Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji z s. w Radomiu podinsp. Aneta Najman.

Wykład inauguracyjny konferencji nt. „Hans Gross - tradycja a współczesna kryminalistyka” wygłosił prof. dr hab. Jerzy Kasprzak z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przypominając o roli kryminalistyki w dochodzeniu do „prawdy obiektywnej”.

Tematykę związaną z entomologią sądową i możliwościami jej wykorzystania, uczestnikom konferencji przybliżył prof. UWr dr hab. Marcin Kadej – Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego - prelekcja nt. „Entomologia sądowa jako skuteczne narzędzie w postępowaniu prokuratorskim”.

Czym są jednokomórkowe eukarionty i jak wykorzystać okrzemki jako świadków czynu przestępczego - uczestnicy konferencji mogli się dowiedzieć z prelekcji nadkom. Iwony Bogusz z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie nt. „Wykorzystanie okrzemek w kryminalistyce” oraz podinsp. w st. spocz. Marka Bogusza z Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nt. „Opiniowanie w sprawach o utonięcie z wykorzystaniem okrzemek”.

Biegły z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie mgr inż. Maciej Świętek przybliżył uczestnikom badania mechanoskopijne jako klucz do rozwiązania nietypowych spraw kryminalistycznych. Następnie dr Dariusz Wilk z Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zapoznał uczestników z fałszerstwami środków płatniczych w wykładzie nt. „Fałszerstwa współczesnych banknotów na świecie. Stan zagrożenia i sposoby zwalczania”.

Licznie zgromadzeni uczestniczący pierwszego dnia konferencji mogli wysłuchać również wystąpienia prof. UKW dr hab. Artura Dzialuka z Katedry Genetyki, Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który podczas prelekcji nt. „Identyfikacja osobnicza drzew leśnych jako narzędzie do zwalczania przestępczości” przybliżył możliwości badań genetycznych w identyfikowaniu drzew leśnych.

Drugi dzień konferencji, po powitaniu wszystkich uczestników konferencji przez Dziekana Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych AHSH w Radomiu - prof. AHNS dr Andrzeja Gołębiowskiego oraz Szefową Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. dr Anetę Pawlińską rozpoczął się od przedstawienia analizy na obecność śladów płynów łatwopalnych i śladów użycia ręcznych miotaczy gazu, przez dr Rafała Borusiewicza z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.

Następnie, szczególnie dużym zainteresowaniem spotkało się wystąpienie mgr Marty Barszcz przy współudziale dr hab. Krzysztofa Woźniaka z Katedr i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum nt. „Zastosowanie pośmiertnej tomografii komputerowej w badaniach antropologicznych”, gdzie prelegentka przybliżyła pośmiertną tomografię komputerową jako narzędzie, które znajduje swoje zastosowanie nie tylko w podstawowych analizach antropologicznych, ale również może wnieść znaczący wkład w analizę przyczyny zgonu oraz identyfikacji osoby zmarłej.

W wystąpieniu nt. „Współczesne metody analizy śladów biologicznych w badaniach identyfikacyjnych człowieka” dr hab. Wojciech Branicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego  omówił wykorzystanie śladów biologicznych w badaniach genetycznych podczas identyfikacji osobniczej. Następnie głosem w dyskusji, nt. „Fotografia kryminalistyczna jako dokumentacja techniczna w procesie karnym” był wykład przedstawiciela Szkoły Policji w Pile asp. sztab. Artura Pinkowskiego, który przybliżył zasady fotografii kryminalistycznej i jej znaczenie w dokumentowaniu czynności procesowych.

Ostatni z prelegentów - mł. insp. w st. spocz. mgr inż. Jarosław Rosiak z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w referacie nt. „Nietypowy przypadek użycia broni wykonany w sposób samodziałowy” omówił specyfikę śladów użycia broni palnej. 

Obszary tematyczne poruszane podczas konferencji cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zamykając konferencję, prowadzący  serdecznie podziękowali wszystkim prelegentom za bardzo ciekawe wystąpienia, osobom podejmującym konstruktywną dyskusję oraz wszystkim uczestnikom konferencji za aktywny udział w spotkaniu.

Autor: podinsp. Aneta Najman

Powrót na górę strony