Kwalifikowany pracownik ochrony

Dopuszczenie do pracy z bronią pracownika ochrony

Data publikacji 04.08.2016

Dopuszczenie do pracy z bronią wydawane jest na podstawie przepisów ustawy o broni i amunicji.

W toku postępowania ubiegający się o wydanie dopuszczenia do pracy z bronią przystępuje do egzaminu z zakresu znajomości przepisów ustawy o broni i amunicji, przepisów kodeksu karnego w zakresie działania w obronie koniecznej oraz w stanie wyższej konieczności, jak również znajomości budowy broni i zasad bezpiecznego posługiwania się bronią.

Praktyczny egzamin strzelecki obejmuje wykonanie strzelań z : pistoletu, pistoletu maszynowego, strzelby gładkolufowej, pistoletu bocznego zapłonu oraz karabinków samoczynnych.

Według stawek odpłatności za egzamin, ustalonych przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 roku w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. Nr 19, poz. 241 z późn. zm.), odpłatność za egzamin związany z dopuszczeniem do pracy wynosi 600 złotych.

Ubiegający się o dopuszczenie do pracy z bronią składa:

  • - wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu o dopuszczenie do posiadania broni Wzór wniosku ;
  • - zdjęcia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm – 2 szt.
  • - zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez jeden z podmiotów, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r.  poz. 955), a w przypadku braku posiadania zatrudnienia orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne wydane przez lekarzy uprawnionych, o których mowa w art. 15b i 15c wymienionej ustawy;
  • -dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji w sprawie dopuszczenia do posiadania broni

Opłaty należy dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Radomiu lub przelewem na podany niżej numer rachunku bankowego:  BANK PKO SA II O/RADOM  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Powrót na górę strony