Kwalifikowany pracownik ochrony

Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego

Data publikacji 04.08.2016

Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się osobę, która:

1)     posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2)     ukończyła 18 lat;

3)     ma pełną zdolność do czynności prawnych;

4)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

5)     posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji,

6)     posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pracy stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań, o którym mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

7)     posiada wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159).

 

Ubiegający się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego składa:

 

1)     wniosek zgodny z wzorem określonym Rozporządzeniem MSW z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1628)

Wzór wniosku

2)     dokument potwierdzający wykształcenie,

3)     orzeczenie lekarskie,

4)     złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczenia o:

a)     posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b)     niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa.

Wzór oświadczenia

Za wydanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 złotych.

Opłaty należy dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Radomiu lub przelewem na podany niżej numer rachunku bankowego:

BANK PKO SA II O/RADOM  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Dowód potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3 składa się jako dokumenty oryginalne lub odpisy potwierdzone przez notariusza, ewentualnie będącego pełnomocnikiem wnioskodawcy adwokata lub radcę prawnego.

Wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów można składać w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji (ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom, Wydział Postępowań Administracyjnych) lub przesyłać pocztą.

Wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego nie składa się w komendach powiatowych/ miejskich Policji.

Informacja o przyjęciach interesantów w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego:

Przyjęcia interesantów w Wydziale Postępowań Administracyjnych odbywają się w poniedziałki w godz. 8.00 - 17.00 oraz w środy i piątki w godz. 8.00 - 15.00.

Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, należy rozważyć konieczność osobistego stawiennictwa w urzędzie. Warto podkreślić, że wszystkie sprawy związane z wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony załatwić można korespondencyjnie.

UWAGA!

W przypadku przesłania wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego przez platformę ePUAP, dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3 również powinny być doręczone w oryginale lub prawidłowo potwierdzonej kopii.
Przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), za dokument mogący stanowić dowód na podstawie którego organ administracji publicznej dokonuje określonych ustaleń uznaje jedynie oryginał lub prawidłowo potwierdzoną kopię dokumentu. 
Zgodnie z przepisem art. 76a § 2 kpa, zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
Natomiast art. 76a § 2a kpa stanowi, że jeżeli odpis dokumentu został sporządzony na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, poświadczenie jego zgodności z oryginałem, o którym mowa w § 2, dokonuje się przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
Odpisy dokumentów poświadczane elektronicznie sporządzane są w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Dokument potwierdzony samodzielnie przez stronę postępowania nie ma mocy dowodowej.

 

Powrót na górę strony