Dostępność KWP

Informacja o zakresie działalności KWP - ETR i PJM

Data publikacji 10.10.2023

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu jest organem administracji rządowej na obszarze województwa, działający w imieniu Wojewody oraz własnym. Jest odpowiedzialny za ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W granicach swoich zadań Policja wykonuje między innymi czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

  • rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
  • poszukiwania osób ukrywających się, np. przed policją, prokuraturą, sądami oraz
  • poszukiwania osób zaginionych.

 

Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawach.

Komendant Wojewódzki Policji, w zakresach ustalonych przepisami, podlega Komendantowi Głównemu Policji oraz Wojewodzie.

Komendanta Wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje minister MSWiA na wniosek Komendanta Głównego Policji, złożony po zasięgnięciu opinii Wojewody.  

Komendant Wojewódzki Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej Komendy Wojewódzkiej Policji.

Komendant Wojewódzki Policji jest szefem wszystkich policjantów na terenie swojego działania, zarządza i nadzoruję policją na terenie województwa i koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji na terenie województwa.

Komendant Wojewódzki Policji składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Strukturę organizacyjną, zakres zadań komórek organizacyjnych, np. wydziałów w komendzie oraz organizację kierowania i funkcje Komendy określa regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji.

Strukturę organizacyjną Komendy oraz szczegółowe informacje na temat zadań np. wydziałów w komendzie znajdziesz na stronie internetowej, patrz linii w tekście.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji prowadzona jest strona internetowa oraz strona BIP, patrz linii w tekście.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji możesz złożyć skargę, wniosek lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 28.94 MB)

Powrót na górę strony