Dostępność KWP

Zakres działalności KWP zs. w Radomiu - tekst odczytywany maszynowo

Data publikacji 06.10.2022

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do zadań Policji należy m.in.:

1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia,

2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,

3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym,

4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,

5) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,

7) współdziałanie z policjami innych państw.

 

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu jest organem administracji rządowej na obszarze województwa mazowieckiego działającym w imieniu wojewody w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także działający w imieniu własnym w sprawach: wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń, wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

Komendanta Wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii wojewody.

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu jest przełożonym policjantów na terenie województwa mazowieckiego z wyłączeniem obszaru m. st. Warszawy oraz otaczających ją 9 powiatów. Zadania swoje wykonuje wraz z 3 zastępcami przy pomocy podległych mu komend i komórek organizacyjnych, kórych szczegółowe zadania określa regulamin. W garnizonie mazowieckim, który obejmuje 28 powiatów są 4 komendy miejskie i 24 komendy powiatowe policji, którym podlegają komisariaty i posterunki.

Budynek Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu znajduje się na ul. 11 Listopada 37/59 w Radomiu. Mają do niego dostęp osoby z niepełnosprawnościami.

Powrót na górę strony