Zespół ds. Jakości

Zespół ds. Jakości

Data publikacji 04.06.2020

Decyzją nr 143/2022 Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie dostosowania, utrzymania i  doskonalenia w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu systemu zarządzania zgodnego z normą PN- EN ISO/IEC 17025:2018 - 02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" został powołany nieetatowy Zespół ds. Jakości w składzie:

Przewodniczący:

mł. insp. Piotr Janik - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu

Członkowie:

podinsp. Aneta Najman - Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP z siedzibą w Radomiu

Marta Jagodzińska - Kierownik ds. Jakości Laboratorium Kryminalistycznego KWP z siedzibą w Radomiu

Aleksandra Fularska  - Zastępca Kierownika ds. Jakości Laboratorium Kryminalistycznego KWP z siedzibą w Radomiu

Małgorzata Wójtowicz - starszy specjalista Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Kierownicy Techniczni:

Pracownia Klasycznych i Technicznych Badań Dokumentów - Piotr Chełstowski (badania klasyczne), Elżbieta Kurasik - (badania techniczne)

Pracownia Cyfrowych Nośników Danych - Michał Kwiatkowski

Pracownia Badań Informatycznych - Michał Kwiatkowski

Pracownia Mechanoskopii - Paweł Kowalewski

Pracownia Wypadków Drogowych - Paweł Lewandowski

Pracownia Broni i Balistyki - Tomasz Walczak

Pracownia Identyfikacji i Wizualizacji Śladów - Łukasz Jakubiak, Renata Orzechowska  (zastępca)

Pracownia Traseologii - Marcin Duraziński

Pracownia Badań Środków Odurzających -  Marta Jagodzińska, Grzegorz Świerczyński (zastępca)

Pracownia Badań Alkoholu w Płynach Ustrojowych - Marta Jagodzińska,Grzegorz Swierczyński (zastępca)

Pracownia Osmologii - Dariusz Farbiś.

Do podstawowych zadań zespołu należy:

  1. wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania;
  2. identyfikacja odstępstw od systemu zarządzania lub od procedur realizacji działalności laboratoryjnej;
  3. inicjowanie działań zapobiegających lub minimalizujących takie odstępstwa;
  4. raportowanie do kierownictwa laboratorium o funkcjonowaniu systemu zarządzania i wszelkich potrzebach  jego doskonalenia;
  5. zapewnienie skuteczności działalności laboratoryjnej;
  6. ustalanie priorytetów w sprawie zmian zakresu akredytacji;
  7. zapewnienie środków finansowych potrzebnych na utrzymanie systemu zarządzania jakością.

 

Powrót na górę strony