Aktualności

Więcej policjantów na Mazowszu

Data publikacji 01.06.2023

W ramach programu modernizacji Policji na lata 2022-2025 rozbudowie poddane zostały niektóre Oddziały Prewencji Policji i Samodzielne Pododdziały Prewencji Policji poprzez zwiększenie ich stanów etatowych. Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka również na Mazowszu powstała nowa jednostka organizacyjna czyli Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Ostrołęce. W Radomiu oraz Płocku działają natomiast Oddziały Prewencji Policji, gdzie służbę pełni prawie pół tysiąca policjantów.

Utworzenie SPPP w Ostrołęce, a więc w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego, pozwoli na sprawniejsze i bardziej efektywne wykorzystanie sił i zagwarantuje właściwą realizację zadań oddziałów zwartych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji zs. w Radomiu. W SPPP w Ostrołęce służbę pełnić będzie 120 policjantów. Miejscem pełnienia służby części policjantów z ostrołęckiego SPPP-u będą Siedlce.

Nadinsp. Waldemar Wołowiec - Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku dowódcy SPPP w Ostrołęce, nadkom. Jackowi Nowakowskiemu, dotychczasowemu zastępcy dowódcy OPP w Płocku.

Oddziały Prewencji Policji/Samodzielne Pododdziały Prewencji Policji są wyodrębnionymi  jednostkami specjalistycznymi tworzonymi na podstawie decyzji Komendanta Głównego Policji. W składzie Policji w chwili obecnej funkcjonuje 22 jednostki tego typu (16 Oddziałów Prewencji Policji oraz 6 Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji). OPP/SPPP znajdują się w strukturach Komend Wojewódzkich Policji i kierowane są do służby prewencyjnej jako wsparcie jednostek terenowych to jest Komend Powiatowych/Miejskich Policji. Stanowią również odwód Komendanta Głównego Policji do ewentualnego działania na terenie kraju. Specjalizacja tego typu jednostek polega na tym, iż policjanci są szkoleni i przygotowywani do prowadzenia działań zespołowych w sytuacjach użycia większych sił policyjnych.

Do głównych zadań OPP/SPPP należą: wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akcji/operacji policyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, udział w działaniach pościgowo-blokadowych za niebezpiecznym przestępcą, ochrona porządku publicznego w czasie konstytucyjnie określonych stanów  nadzwyczajnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas pobytu przedstawicieli obcych państw, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas legalnych zgromadzeń  publicznych oraz w czasie imprez masowych i protestów społecznych, przywracanie porządku publicznego w przypadkach zbiorowego naruszenia prawa, wspieranie jednostek Policji w działaniach patrolowych oraz patrolowo-interwencyjnych. Obecnie służbę w Oddziałach Prewencji pełni w całym kraju ponad 8000 policjantów.

Zespół Prasowy KWP

Powrót na górę strony