Aktualności

Policjanci z Radomia nagrodzeni „Złotymi Blachami 2016”

Wręczono "Złote Blachy 2016" - wyróżnienia przyznane przez Koalicję Antypiracką przedstawicielom jednostek Policji, które w 2016 roku szczególnie wyróżniły się skuteczną walką z piractwem muzycznym, telewizyjnym i komputerowym. Wśród wyróżnionych znaleźli się policjanci z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP zs. w Radomiu oraz Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Radomiu. W uroczystości udział wzięli zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego w MSWiA Michał Rzemieniewski, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk i aktorka Anna Powierza.

W tegorocznej edycji uhonorowano wydziały dw. z cyberprzestępczością Komend Wojewódzkich Policji w Olsztynie, Radomiu i Rzeszowie oraz wydziały dw. z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Nagroda Specjalna została przyznana prof. dr hab. inż. Jerzemu Kosińskiemu wraz z zespołem współpracowników z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

„Złote Blachy” to honorowe nagrody Koalicji Antypirackiej przyznawane corocznie jednostkom Policji w uznaniu ich zasług w zwalczaniu kradzieży dóbr własności intelektualnej i obronie praw autorskich. Koalicję Antypiracką tworzą trzy organizacje: Związek Producentów Audio Video (ZPAV), Stowarzyszenie Sygnał i BSA The Software Alliance. Uroczysta gala odbyła się 31 marca w siedzibie Komendy Głównej Policji w Warszawie.

Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego w MSWiA Pan Michał Rzemieniewski odczytał list Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego.

Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk w soiwm wystąpieniu powiedział: - Już po raz siedemnasty spotykamy się z okazji wręczenia nagród, wręczenia wyróżnień w postaci "Złotych Blach" przyznanych przez Koalicję Antypiracką, ale można powiedzieć, że obszar tej przestępczości jest niezwykle interesujący, ale też niezwykle ważny.

Jak podkreślił Komendant każdego roku polska Policja wszczyna ponad 3 tys. postępowań przygotowawczych, w których ujawniamy kilkanaście tysięcy przestępstw stwierdzonych. To przede wszystkim przestępczość związana z podrabianiem znaków towarowych, przestępczość związana z nielegalnym rozpowszechnianiem utworów muzycznych, ale również niezwykle groźna przestępczość związana z podrabianiem żywności, medykamentów czy pestycydów. Zyski z tej przestępczości zasilają m.in. przestępczość zorganizowaną ale od wielu, wielu lat możemy obserwować to, że również ten rodzaj przestępczości sam w sobie również stał się przestępczością zorganizowaną. - Dla nas jako funkcjonariuszy Policji niezmiernie istotna jest współpraca międzynarodowa, niezwykle istotna jest współpraca z innymi służbami również ze strażą graniczną, wcześniej ze służbą celną, w chwili obecnej z Krajową Administracją Skarbową ale też z organizacjami zewnętrznymi stowarzyszonymi m.in. w Koalicji Antypirackiej.

Wiceszef Policji zwrócił się następnie do przedstawicieli Koalicji Antypirackiej: - Dziękuję za te 17 lat, że jesteście z nami, że stoicie z nami ramię w ramię, że nas wspieracie, że nas szkolicie, ale też dziękuję Wam za to co czynicie w dniu dzisiejszym. Czyli, że zauważacie indywidualnego policjanta, który walczy z tego rodzaju przestępczością. Bardzo Wam dziękuję za ten wieloletni wkład pracy, ale przede wszystkim docenienie tych policjantów, których mamy dzisiaj zaszczyt gościć w Warszawie.

Zwracając się do Policjantek i Policjantów Komendant Szymczyk przede wszystkim podziękował im za ubiegły rok służby, za profesjonalizm, za poświęcenie w służbie każdego dnia, o widocznych efektach których nie trzeba dyskutować. - Życzę Wam wszystkiego dobrego w dalszej służbie. Sądzę, że przed Wami jeszcze wiele, wiele lat dobrej wytężonej pracy. Dziękuję również przedstawicielowi Szkoły Policji w Szczytnie, która bardzo efektywnie działa na gruncie zwalczania tej przestępczości organizując różne seminaria, szkolenia, konferencje i wnosi duży wkład w zwalczanie przestępczości intelektualnej oraz przemysłowej - powiedział na zakończenie.

Nagrodę wspólną za wysiłki w zwalczaniu cyberprzestępczości otrzymał od ZPAV Wydział dw. z Cyberprzestępczością KWP z s. w Radomiu oraz Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP, także w Radomiu. Policjanci zostali uhonorowani za umiejętność szerokiej analizy sposobów działania i współdziałania sprawców przestępstw naruszających prawa producentów muzycznych w cyberprzestrzeni, a także za efektywne zwalczanie piractwa fonograficznego. Ponadto, w codziennej pracy, funkcjonariuszy Wydziału dw. z Cyberprzestępczością i Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą wyróżnia innowacyjne podejście, a także wysokie kwalifikacje w wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości teleinformatycznej – w szczególności tej, której przedmiotem są prawa do nagrań muzycznych. - Jak pokazują wyniki współpracy wydziału Cyber oraz Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą przy ściganiu przestępstw związanych z dystrybucją plików torrentowych, niezbędnym elementem skutecznego działania jest ścisła kooperacja jednostek prowadzących czynności rozpoznawcze, operacyjne i jednostek dochodzeniowo-śledczych. Praca operacyjna prowadzona w środowisku cyfrowym, np. ta związana ze śledzeniem przepływu przychodów z przestępczej działalności czyli tzw. follow the money, musi materializować się następnie w pracy dochodzeniowej związanej z pociągnięciem do odpowiedzialności karnej konkretnych sprawców przestępstwa. Jednostki radomskie są przykładem takiej sprawnej współpracy – powiedział mec. Mikołaj Wojtal, pełnomocnik Związku Producentów Audio Video (ZPAV).

Nagrodę wspólną za działania w zwalczaniu kradzieży dóbr własności intelektualnej od BSA otrzymał Wydział dw. z Cyberprzestępczością oraz Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Olsztynie. Policjanci zostali uhonorowani za wysoki poziom profesjonalizmu w wykrywaniu przestępstw rozpowszechniania nielegalnych programów komputerowych oraz oszustw związanych z oferowaniem podrabianych programów komputerowych na portalach aukcyjnych, a także za skuteczność w zwalczaniu zjawiska dostarczania nielegalnego oprogramowania w przetargach publicznych. Funkcjonariusze obydwu wydziałów charakteryzują się rozległą wiedzą z zakresu metod działania sprawców tego typu przestępstw oraz potrafią w sposób nieszablonowy prowadzić skomplikowane sprawy, nierzadko wymagające nowatorskiego podejścia – w sytuacji stale zmieniających się sposobów działania przestępców. - Wysoka efektywność Policji w zakresie wykrywalności i skutecznego zwalczania naruszeń praw autorskich do oprogramowania cieszy. Tym bardziej, że w ostatnim czasie z niepokojem obserwujemy nasilenie tego zjawiska w Internecie. O jego skali świadczą m.in. wyniki 100 zakupów testowych na jednym z popularnych portali aukcyjnych. 100% nabytego w ten sposób oprogramowania okazało się nielegalne. Problem oferowania nielicencjonowanego oprogramowania dotyczy także sektora publicznego, w tym przetargów w ramach postępowań o zamówienia publiczne – powiedział mec. Bartłomiej Witucki, przedstawiciel BSA The Software Alliance.

Nagrodą wspólną za walkę z cyberprzestępczością Stowarzyszenie Sygnał uhonorowało Wydział dw. z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie oraz Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Olsztynie. Wydział z Rzeszowa został wyróżniony za szczególne osiągnięcia w zwalczaniu kradzieży sygnału telewizyjnego. Tworzący go funkcjonariusze wykazali się wysokim zaangażowaniem w doprowadzaniu rozpoczętych spraw do końca, a co najważniejsze skutecznością. Wydział z Olsztyna uhonorowano za konsekwentne i skuteczne działania w zakresie zwalczania piractwa audiowizualnego. Funkcjonariusze wykazali się doskonałym zrozumieniem aspektów technologicznych, szczególnie istotnych przy realizacji tego typu zadań oraz – ze względu na działania KWP Olsztyn na terenie kilku województw – umiejętnością prowadzenia działań w ścisłej współpracy z innymi jednostkami. - Sukcesy policjantów z Olsztyna i Rzeszowa to przykład zaangażowania i profesjonalizmu. Ich skuteczność jest też dowodem słuszności stworzenia wyspecjalizowanych wydziałów dw. z cyberprzestępczością w komendach Policji. Specjalistyczna wiedza i doświadczenie w identyfikacji serwisów nielegalnie dystrybuujących treści są kluczowe dla efektywności prowadzonych, niejednokrotnie bardzo skomplikowanych spraw, tym samym dla przeciwdziałania przestępczości gospodarczej. Ma to fundamentalne znacznie w sytuacji, kiedy kradzież własności intelektualnej zamiast maleć w naszym kraju, rośnie – powiedziała Teresa Wierzbowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sygnał.

Nagrodę Specjalną Koalicji Antypirackiej otrzymał prof. dr hab. inż. Jerzy Kosiński wraz z zespołem współpracowników z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie za konsekwentną działalność edukacyjną i dydaktyczną na najwyższym poziomie merytorycznym, w tym organizowanie konferencji szkoleniowych, publikacje dotyczące ochrony praw własności intelektualnej oraz aktywny udział w opracowaniu metod zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej. - W erze Internetu niezwykle ważne jest połączenie sił w celu wykrywania i zwalczania zjawiska szeroko rozumianej cyberprzestępczości. Niemożliwe byłoby skuteczne ściganie przestępców, gdyby nie współpraca organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości ze środowiskami akademickimi i sektorem prywatnym. Profesor Kosiński od wielu lat dba o zacieśnianie tej współpracy umożliwiając wymianę doświadczeń i wiedzy, niezbędnej do podejmowania skutecznych działań przeciwko sprawcom przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni – podsumował mec. Mikołaj Wojtal.

Uroczystość wręczenia „Złotych Blach 2016” poprowadził mec. Marek Staszewski, pełnomocnik Związku Producentów Audio Video (ZPAV) w towarzystwie Andrzeja Puczyńskiego, przewodniczącego Zarządu Związku Producentów Audio Video (ZPAV), a także Anny Słobody i Jarosława Mojsiejuka – członków Zarządu Stowarzyszenia Sygnał oraz Bartłomieja Wituckiego, reprezentującego BSA w Polsce. Gościem specjalnym wydarzenia była aktorka Anna Powierza.

 

Koalicja Antypiracka/ mw / foto: Paweł Ostaszewski Policja 997

Powrót na górę strony