SŁUŻBA W POLICJI - KPP w Wyszkowie

SŁUŻBA W POLICJI

Data publikacji 23.11.2016

 Komendant Wojewódzki Policji  z siedzibą w Radomiu
ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji
na terenie województwa mazowieckiego

 

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2018 roku: 

 20 marca 2018 r. – 15 osób

  2 lipca 2018 r.  – 25 osób

 24 wrzesnia 2018 r. - 55 osób

 27 grudnia 2018 r. - 57 osóbSŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.  
 
Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE w Komendzie Miejskiej / Powiatowej Policji lub w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu ul. 11 - ego Listopada 37/59  we wtorek, środę, czwartek, w godz. 9.00 - 13.00 (parter KWP) tel.  48 345 20 63, 48 345 31 20, 345 31 19, 48 345 22 53,  48 345 20 15, 48 345 20 04.
 
NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru)
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby jeżeli kandydat pozostawał wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru)
 • kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wyników uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego oraz przechowywanie przez okres 5 lat zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm./
 • do wglądu przy składaniu dokumentów - książeczka wojskowa, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową
 Kandydat zobowiązany jest okazać dowód osobisty na każdorazowe żądanie pracownika doboru. Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa  kandydat składa w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego. Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:
 • na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)
 
Złożone dokumenty nie będą odsyłane.
Powrót na górę strony