Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie - Aktualności - KPP w Węgrowie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie

Data publikacji 15.07.2019

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszego inspektora ds. bhp Jednoosobowego Stanowiska ds. BHP

Wymiar etatu: 0,4 etatu (16 godz. tygodniowo)

Miejsce wykonywania pracy: Węgrów

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·opracowywanie, tworzenie i prowadzenie dokumentacji z zakresu BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,
 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków, sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów z zakresu BHP,
 • realizowanie zadań z zakresu P.POŻ poprzez:

- wdrażanie postanowień i wytycznych o ochronie przeciwpożarowej,

- sporządzanie rocznych analiz.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie:

       - średnie, zawód technika  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy 

        w służbie bhp

        lub

- wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia

  podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ukończone szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp,
  • znajomość przepisów bhp,
  • samodzielność,
  • obsługa komputera,
  • dokładność, obowiązkowość,
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
  • odporność na stres.

wymagania pożądane:

 • szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
 • znajomość przepisów p.poz.
 • wykazywanie własnej inicjatywy,
 • komunikatywność. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
  o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie ukończonych kursów.
 • kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

26.07.2019 r.

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji
ul. Piłsudskiego 6

07-100 Węgrów
z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko ds. BHP".

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział
w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 6, 07-100 Węgrów, tel. 25 792 12 60
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: ul. Piłsudskiego 6, 07-100 Węgrów,  tel. 25 792 13 02
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy
 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracownicze niebędące stanowiskiem w korpusie służby cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Inne informacje:

Oferty niekompletne i niespełniające wymagań oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualna datą.  Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.  Komendant Powiatowy Policji w Węgrowie wybierze najkorzystniejszą ofertę.  

 

 

 

Powrót na górę strony