TWÓJ DZIELNICOWY

Plany priorytetowe dzielnicowych – Posterunek Policji w Kadzidle od 01.01.-30.06.2018r.

Dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce przeprowadzili wiele spotkań środowiskowych, debat oraz konsultacji z mieszkańcami podległych im rejonów, zdiagnozowali oczekiwania oraz zagrożenia. W ich wyniku powstały zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku półroczne priorytetowe plany działań. Mają one za zadanie pomóc zwiększyć poziom bezpieczeństwa jak również rozwiązać najbardziej nurtujące mieszkańców problemy.

Poniżej prezentujemy zdiagnozowane problemy dzielnicowych w ich rejonach służbowych policjantów posterunku policji w Kadzidle:

Rejon nr 1

asp. Mariusz Święcki.     
telefon kom. 519-035-419

telefon stacjonarny: 29 760 17 42

adres e-mail: dzielnicowy.kadzidlo@ra.policja.gov.pl

 1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem tj. teren bezpośrednio przyległy do sklepu spożywczego w m. Siarcza Łąka 60, który jest usytuowany na uboczu, z jednej strony ogrodzony z przęseł betonowych -pełnych, do sklepu prowadzą dwie drogi dojazdowe- gruntowe, które są dobrze widoczne z terenu sklepu. Problem spożywania alkoholu w obrębie sklepu  występuje nie regularnie w dniach  od poniedziałku do niedzieli w godz. 08:00 – 21:00 w okresie zimowym i do 22:00 w okresie letnim. Osoby spożywające alkohol swoim zachowaniem powodują zgorszenie wśród osób, które dokonują zakupów w sklepie, oraz dopuszczają się wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie, zgłoszeń mieszkańców wsi Siarcza Łąka oraz zgłoszeń naniesionych w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 1. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem tj. teren przyległy do sklepu spożywczego w m. Siarcza Łąka.    

 

 1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Kontrolowanie rejonu przyległego do sklepu spożywczego w miejscowości Siarcza Łąka gm. Kadzidło w wybrane dni tygodnia 2 razy w miesiącu do dnia 30.06.2018r i bezwzględne reagowanie na  wykroczenia popełniane przez osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem spożywania oraz dopuszczających się  innych wkroczeń w szczególności przeciwko obyczajności publicznej.    

- Poinformowanie  sołtysa wsi Siarcza Łąka o celu planu priorytetowego oraz zasadach współdziałania w ramach realizacji planu priorytetowego – do dnia 01 luty 2018r.

- Przekazanie informacji Kierownikowi Posterunku Policji w Kadzidle, celem właściwego dyslokowania patroli służby prewencji do dnia 01 luty 2018r.

 

 1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego , wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
 • Sołtys miejscowość Siarcz Łąka - utrzymywanie stałego kontaktu z dzielnicowym i informowanie o wszelkich faktach naruszeń prawa w rejonie sklepu, co przyczyni się do szybkiego reagowania na wskazane zagrożenie.

  ·        kierownik Posterunku Policji w Kadzidle dyslokowanie patroli w miejscu występowania zagrożenia.

  1.        Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

  ·        

  Strona internetowa Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce

  ·        Strona internetowa Urzędu Gminy w Kadzidle

  ·        tablica informacyjna sołtysa wsi Siarcza Łąka

 

 Rejon nr 2

 

 

st. sierż. Jerzy Tabaka
telefon kom. 696-497-167

telefon stacjonarny: 29 760 17 42

adres e-mail: dzielnicowy.kadzidlo@ra.policja.gov.pl

 1. Charakterystyka zdiagnozowania zagrożenia w rejonie służbowym.

Demoralizacja  nieletnich korzystających z boiska piłkarskiego oraz świetlicy wiejskiej  ze względu na popełnianie wykroczenia szczególnie uciążliwe tj. spożywania alkoholu na terenie ogólnodostępnym, , przyległym do Świetlicy Wiejskiej w msc. Kierzek  (wcześniej teren Szkoły) , w godzinach 17-24, od piątku do niedzieli, ponadto niszczenie mienia w szczególności ogrodzenia. Zagrożenie zostało zdiagnozowane i zainicjonowane  przez mieszkańców wsi Kierzek na czele z sołtysem.

 1. Zakładany cel do osiągnięcia.
 • - Wzrost stanu poczucia bezpieczeństwa osób korzystających z ternu przyległego do Świetlicy Wiejskiej oraz obiektu sportowego określony przez mieszkańców wsi Kierzek na podstawie rozpytania mieszkańców .
  - dążenie do zmniejszenia  popełnionych wykroczeń do 50 % ;
 1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
 •  kontrolowanie rejonu przyległego do  Świetlicy Wiejskiej  dwa razy w miesiącu  do dnia 30 czerwca 2018 r.
  -  Wspólne kontrolowanie rejonu Świetlicy z pracownikiem GKRPA w Kadzidle raz na kwartał , pierwszy raz do dnia 20.01.2017 roku, do dnia 30 czerwca 2018 r..
  - Poinformowanie  sołtysa wsi Kierzek o celu planu priorytetowego oraz zasadach współdziałania w ramach realizacji planu priorytetowego – do dnia 15 stycznia 2018 r.
  - Przekazanie informacji Kierownikowi Posterunku Policji w Kadzidle celem właściwego dyslokowania patroli służby prewencji do dnia 15.01.2018r.
 1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego , wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
 • Sołtys miejscowość Kierzek - utrzymywanie stałego kontaktu z dzielnicowym i informowanie o wszelkich faktach naruszeń prawa w rejonie Świetlicy, co przyczyni się o szybkiego reagowania na wskazane zagrożenie.
  -        Wspólne kontrole miejsca zagrożonego z przedstawicielami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  -        kierownik Posterunku Policji w Kadzidle dyslokowanie patroli w miejscu występowania zagrożenia.
 1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
 • Strona internetowa Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce
  -        Strona internetowa Urzędu Gminy w Kadzidle
  -        przekazywania informacji na temat zagrożenia w trakcie spotkań środowiskowych
  -        tablica informacyjna sołtysa wsi Kierzek
   

 

asp. Tomasz Żerański

KMP Ostrołęka                                  

Powrót na górę strony