Służba w Policji - rekrutacja na rok 2017 - Informacje - KMP w Ostrołęce

Informacje

Służba w Policji - rekrutacja na rok 2017

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu
ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji
w 2017 roku na terenie województwa mazowieckiego


Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2017 roku:
22 luty 2017 r. – 30 osób
 23 maj 2017 r. – 55 osób
 22 sierpnia 2017 r. – 35 osób
 12 grudnia 2017 r. – 102 osoby
w następujących jednostkach:


Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu
Komendach Miejskich Policji w:
Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach
Komendach Powiatowych Policji w:
Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku,
Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu,
Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie,
Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie


SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:


 obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 korzystający z pełni praw publicznych
 posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w
przepisach o ochronie informacji niejawnych.


Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany
stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać
przeniesione do rezerwy.


Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE
w Komendzie Miejskiej / Powiatowej Policji lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i
Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 - ego Listopada 37/59
(parter) we wtorek, środę, czwartek, w godz. 9 00 - 13 00 (tel. 48 345 31 20, 48 345 20 15,
48 345 22 53, 48 345 20 63, 48 345 31 19, 48 345 29 53, 48 345 20 64)


NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
 podanie o przyjęcie do służby w Policji
 wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)
 kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe -
oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli
wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do
wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów
 pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.
zm./


Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru:


- dowód osobisty,
- książeczkę wojskową, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową.
Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji
zs. w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.
Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać
w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej
Policji lub ze strony internetowej www.policja.pl.


PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA:

 wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku: prawo, ekonomia, administracja,
bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
 wykształcenie średnie – ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w
której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały
opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów
nauczania.


PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

 tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
 uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego,
nurkowania oraz sportów motorowodnych,
 uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez
licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnienia
do prowadzenia łodzi motorowej,
prawo jazy kat. „A” lub „C”.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA
ZNALEŹĆ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)
Złożone dokumenty nie będą odsyłane.


KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
z siedzibą w RADOMIU
insp. Tomasz Michułka

Powrót na górę strony