Rekrutacja do służby w Policji na 2020 r. - Aktualności - KPP w Gostyninie

Aktualności

Rekrutacja do służby w Policji na 2020 r.

Data publikacji 30.12.2019

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w 2020 roku na terenie województwa mazowieckiego.

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2020 roku:

  •  27 luty
  •  21 kwietnia
  • 13 lipca
  • 16 września
  • 5 listopada
  • 30 grudnia   

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 - obywatel polski o nieposzlakowanej opinii

- nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

- korzystający z pełni praw publicznych

- posiadający co najmniej średnie wykształcenie

- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować

- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Osoby zainteresowane  przyjęciem  do  służby  w  Policji  powinny  złożyć  OSOBIŚCIE

w  Komendzie  Miejskiej / Powiatowej  Policji  lub  w  Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 - ego Listopada 37/59 (parter)  we wtorek w godz. 9 00 - 18 00 oraz w środę i czwartek, w godz. 9 00 - 13 00 (tel. 48 345 31 20, 48 345 20 15, 48 345 22 53, 48 345 20 63, 48 345 31 19, 48 345 29 53, 48 345 20 64).

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

- podanie o przyjęcie do służby w Policji

- wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru

- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru

- kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów   

- pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz.Urz. UE L z dnia 4 maja 2016 r.).

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru:

- dowód osobisty,

- książeczkę wojskową, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej www.policja.pl.

Szczegółowy informator dla kandydatów do służby w Policji.

Powrót na górę strony