Informacje dot. zaświadczeń o ukończeniu kursu - Kwalifikowany pracownik ochrony - Policja Mazowiecka

Kwalifikowany pracownik ochrony

Informacje dot. zaświadczeń o ukończeniu kursu

Data publikacji 04.08.2016

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRZYGOTOWANIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE W ZAKRESIE WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO, SAMOOBRONY, TECHNIK INTERWENCYJNYCH ORAZ ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWA ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM OCHRONY OSÓB I MIENIA

Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1998 roku o ochronie osób i mienia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych
z wykonywaniem ochrony osób i mienia potwierdzają następujące dokumenty:

1)     dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia;

2)     dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół oficerskich lub podoficerskich Policji lub Straży Granicznej;

3)     świadectwo szkolenia zawodowego zakończonego złożeniem egzaminu na pierwszy stopień podoficerski, chorążego lub oficerski Służby Więziennej wraz ze świadectwem szkolenia specjalistycznego w zakresie specjalizacji ochronnej w Służbie Więziennej;

4)     zaświadczenia o ukończeniu kursów organizowanych przez ośrodki szkolenia Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej lub Biura Ochrony Rządu, o ile kursy te spełniają wymagania określone w przepisach dla kursów i szkoleń pracowników ochrony;

5)     zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych, potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ).

6)     zaświadczenia o ukończeniu innych kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 );

7)     świadectwa ukończenia szkoleń lub kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia prowadzonych przez uczelnie.

8)     Dyplomy uczelni kształcących w zakresie prawa, administracji publicznej, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego potwierdzają specjalistyczne przygotowanie teoretyczne w zakresie znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

 

         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) od 1 września wdrożyła zmiany w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 z późn. zm.). Zmiany te wprowadzają w miejsce dotychczasowych zaświadczeń o ukończeniu kursów realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, zaświadczenia o ukończeniu kursów realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ).

        W związku z tym, po 1 września 2017 roku zaświadczenia o ukończeniu kursów prowadzonych w trybie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 68 a ust. 5 ustawy o systemie oświaty nie mogę być uwzględnione w postępowaniach w sprawie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Powrót na górę strony